Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej


Zawartość stron

Logo programu PO WER
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu:

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kazimierskim (III)

Źródło finansowania:

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie: 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Cel główny projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Adresaci projektu:

Projekt adresowany jest do 165 osób bezrobotnych poniżej 30 r.ż., z ustalonym profilem I lub II, należących do kategorii NEET.
Osoba bezrobotna należąca do kategorii NEET to osoba nie pracująca, nie kształcąca się w trybie stacjonarnym i nie szkoląca się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających rozpoczęcie udziału w projekcie.

Zadania realizowane w projekcie:

  • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe - 170 osób;
  • staż dla 126 osób;
  • prace interwencyjne dla 2 osób;
  • bon na zasiedlenie dla 15 osób;
  • dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 27 osób.

Okres trwania projektu:

01.01.2017 – 30.06.2018

Koszt realizacji projektu:

środki wspólnotowe: 1 595 933,34 zł
środki krajowe: 140 853,41 zł

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę