Skład Rady - Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej


Skład Rady

Powołanie do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia

W skład Powiatowej Rady Zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:
 1. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 2. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
 4. jednostek samorządu terytorialnego;
 5. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
Członków Powiatowej Rady Zatrudnienia powołuje starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez ww. organy i organizacje.

Członek rady zatrudnienia może zostać odwołany:
 1. na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady;
 2. z inicjatywy starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady.
Kadencja rad zatrudnienia trwa 4 lata.

Obecnie działająca Powiatowa Rada Zatrudnienia została powołana Zarządzeniem Nr O R.S.120.9.2013 Starosty Kazimierskiego z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie powołania i organizacji Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kazimierzy Wielkiej.

Zarządzeniem Nr O.R.S.120.14.2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kazimierzy Wielkiej Starosta Kazimierski wobec utraty reprezentatywności odwołał ze składu a następnie powołał czterech nowych członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kazimierzy Wielkiej:

 1. Michał Bucki – Przewodniczący – Samorząd Terytorialny
 2. Łukasz Maderak - Samorząd Terytorialny
 3. Mirosław Magnes – Samorząd Terytorialny
 4. Łukasz Marzec – Samorząd Terytorialny
 5. Teresa Ochenduszka – Organizacja Pracodawców
 6. Tadeusz Piotrowski – Organizacja Pracodawców
 7. Sławomir Pisarski – Organizacja Pracodawców
 8. Roman Litwiniuk – Organizacja Związków Zawodowych
 9. Halina Opilska – Organizacja Związków Zawodowych
 10. Leszek Bucki – Organizacja Społeczno-Zawodowa
 11. Jan Kopeć – Organizacja Społeczno-Zawodowa
 12. Henryk Mróz – Organizacja Społeczno-Zawodowa
Załączniki
Zarządzenie Starosty Kazimierskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany członków PRZ w Kazimierzy Wielkiej.pdf
Zarządzenie Starosty Kazimierskiego z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie powołania i organizacji PRZ w Kazimierzy Wielkiej.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę