Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej


Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia jest to wielkość statystyczna opisująca procentowy udział liczby bezrobotnych w stosunku do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji)

Przejdź dalej

Statystyki lokalne

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej sporządza i udostępnia niżej wymienione dokumenty sprawozdawcze dotyczące bezrobocia w powiecie kazimierskim.
 • MRPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy (miesięczny tryb obliczeń);
 • Załącznik nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy (kwartalny tryb obliczeń);
 • Załącznik nr 2 do sprawozdania MRPiPS-01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (półroczny tryb obliczeń);
 • Załącznik nr 3 do sprawozdania MRPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności (półroczny tryb obliczeń);
 • Załącznik nr 4 do sprawozdania MRPiPS-01 Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż  i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne pracowników (roczny tryb obliczeń);
 • Załącznik nr 5 do sprawozdania MRPiPS-01 Bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy (roczny tryb obliczeń);
 • Załącznik nr 6 do sprawozdania MRPiPS-01 Formy wsparcia klientów urzędów pracy (roczny tryb obliczeń);
 • Załącznik nr 7 do sprawozdania MRPiPS-01 Bezrobotni według gmin (półroczny tryb obliczeń);
 • Załącznik nr 8 do sprawozdania MRPiPS-01 Umowy z agencjami zatrudnienia, programy specjalne, programy regionalne, Programy Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych (roczny tryb obliczeń);
 • Podstawowe dane o bezrobociu w gminach powiatu kazimierskiego (kwartalny tryb obliczeń);
 • MRPiPS-07 Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu (półroczny tryb obliczeń).
Przejdź dalej

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Do zadań powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu. Celem monitoringu jest analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych występujących na terenie powiatu. Raport jest oparty na sprawozdaniach wykonywanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej, a w szczególności wykorzystywana jest wiedza zawarta w załączniku nr 2 „Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy i oferty pracy" i w załączniku nr 3 „Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności" do Sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01.
Monitoring sporządzany jest w okresie półrocznym i rocznym. W raporcie rocznym ujęte są, oprócz powyżej wymienionych załączników nr 2 i 3, również informacje z zakładów pracy znajdujących się na terenie powiatu kazimierskiego oraz informacje ze szkół ponadgimnazjalnych o absolwentach i przyszłych absolwentach tych szkół. Informacje z zakładów pracy dotyczą polityki zakładów odnośnie liczby osób pracujących, zamiarach dotyczących polityki zatrudnieniowej (w tym zatrudnianie absolwentów szkół) oraz zwolnień.
Dane dotyczące liczby absolwentów szkół wykorzystywane są przy opiniowaniu nowych kierunków kształcenia na posiedzeniach Powiatowej Rady Rynku Pracy, o które występują szkoły.
Monitoring zawiera część opisową oraz aneks statystyczny.

Przejdź dalej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę