Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej


Zawartość stron

Logo programu RPO
Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu:

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kazimierskim (III)

Cel:

Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnieniowej osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Adresaci projektu:

Uczestnikami projektów mogą być  osoby spełniające łącznie następujące warunki:
 • są osobami powyżej 29 roku życia,
 • pozostają bez pracy i są zarejestrowane w PUP,
 • ustalono dla nich I lub II profil pomocy (bezrobotni aktywni, bezrobotni wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć, że należą do jednej z poniższych kategorii osób:
  • osoby po 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
  • osoby z niskimi kwalifikacjami.

Zadania realizowane w projekcie:

 • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe - 85 osób;
 • staż - 59 osób;
 • prace interwencyjne - 2 osoby;
 • szkolenia zawodowe - 4 osoby;
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 10 osób;
 • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy - 10 osób.

Okres trwania projektu:

01.01.2017 – 31.12.2017

Koszt realizacji projektu:

środki wspólnotowe: 761 899,20 zł
środki krajowe: 134 452,80 zł

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę